Ochrana osobných údajov

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov spoločnosťami

Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o., IČO:45 352 097,Roľníckej školy 4002,Komárno 945 01, Sup Digital Security servis s.r.o., IČO: 36 661 031, Roľníckej školy 4002, Komárno 945 01, SupLab s.r.o., IČO: 44 572 484, Roľníckej školy 4002, Komárno 945 01                                                                                       ( Ďalej ako „Spoločný prevádzkovateľ“ )                          

I. Úvodné informácie 

Spoločnosti  Diplomat-profesional,SBS -team s.r.o. IČO: 45 352 097, Sup Digital Security servis s.r.o. IČO: 36 661 031 a SupLab s.r.o. IČO: 44 572 484, všetky spoločnosti na adrese Roľníckej školy 4002, Komárno  945 01, ( ďalej ako „Spoločný prevádzkovateľ“) považuje ochranu osobných údajov za svoju kľúčovú povinnosť a s osobnými údajmi zaobchádza vždy výhradne v súlade s platnou právnou úpravou.

Pri spracúvaní osobných údajov sa „Spoločný prevádzkovateľ“riadi predovšetkým Nariadením  Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Dotknutej osobe informácie o tom, aké osobné údaje „Spoločný prevádzkovateľ“získava, ako s nimi zaobchádza, z akých zdrojov ich získava, na aké účely ich spracúva, komu ich poskytuje, ako dlho ich uchováva a aké sú práva Dotknutej osoby v oblasti ochrany údajov vyplývajúce predovšetkým z Nariadenia a Zákona, ako aj ďalšie informácie.

Informácie uvedené v tomto dokumente sú určené: (i) aktuálnym zákazníkom (ii) bývalým zákazníkom,  (iii) potencionálnym zákazníkom, a v primeranom rozsahu aj (iv) splnomocneným osobám (v) oprávneným osobám (vi) oprávneným  zástupcom právnických osôb, ako aj (vii) ďalším fyzickým osobám, ktorých   osobné údaje spracúva v súvislosti so svojou činnosťou (ďalej spolu uvedené osoby aj „Dotknutá osoba“).

II. Prevádzkovateľ a Zodpovedná osoba 

 1. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov sú spoločnosti: Diplomat-profesional,SBS -team s.r.o. IČO: 45 352 097, Sup Digital Security servis s.r.o. IČO: 36 661 031 a SupLab s.r.o. IČO: 44 572 484, všetky spoločnosti na adrese Roľníckej školy 4002, Komárno  945 01, ( ďalej ako „Spoločný prevádzkovateľ“ ),  telefón: +421 908 305 454, email: sup@supkn.sk.
 2. 2. Zodpovednou osobou je:   Ernest Mészáros,  telefón: 0905 430 552 email: gdpr@emba.sk.  Zodpovedná osoba zodpovie Dotknutej osobe akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby v spoločnosti „Spoločný prevádzkovateľ“. Zodpovednú osobu môže Dotknutá osoba kontaktovať aj písomne na adrese: EMBA – S&C, s.r.o., Záhradnícka 22, 947 03 Hurbanovo – Bohatá.

III.       Rozsah a spôsob spracúvania osobných údajov 

3. Spoločný prevádzkovateľ“ spracúva osobné údaje Dotknutej osobylen v nevyhnutnom rozsahu.

4. „Spoločný prevádzkovateľ“ spracúva osobné údaje Dotknutej osobyautomatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami v systémoch prevádzkovateľa. Jedným zo spôsobov spracúvania osobných údajov je tiež automatizované vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov o Dotknutej osoby; pri tom dochádza tiež k vytváraniu odvodených údajov o Dotknutej osobe. To sa vykonáva najmä z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich pre „spoločný prevádzkovateľ“ zo všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov.

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

5.Poskytnutie osobných údajov je rovnako ako uzatvorenie zmluvy s „Spoločný prevádzkovateľ“. dobrovoľné. Poskytnutie niektorých osobných údajov je však nevyhnutné na splnenie povinností  vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a bez ich poskytnutia  nedokáže poskytnúť Dotknutej osobepožadovanú službu alebo produkt. O takýchto skutočnostiach bude Dotknutá osobainformovaná. Jedná sa napríklad o nasledovné všeobecne záväzné právne prepisy:

 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení,
 • zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. atď.

V.  Zdroje z ktorých Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o. získava osobné údaje 

6.Spoločný prevádzkovateľ“ získava osobné údaje Dotknutej osoby:

 • priamo od Dotknutej osoby,
 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.),
 • z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Dotknutá osoba sama zverejní);
 • od ďalších orgánov verejnej správy, ak tak stanoví osobitný predpis,
 • od záujemcov o produkty a služby „Spoločný prevádzkovateľ“ v rámci marketingových kampaní a marketingových akcií,
 • prípadne od ďalších osôb, ak na to dala Dotknutá osoba svoj súhlas.
 • z vlastnej činnosti „Spoločný prevádzkovateľ“ a to spracovávaním a vyhodnocovaním osobných údajov.

VI. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby 

7.Spoločný prevádzkovateľ“ môže osobné údaje Dotknutej osoby spracúvať na základe nasledovných právnych základov spracúvania vyplývajúcich z Nariadenia:

 • Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti „Spoločný prevádzkovateľ“,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje „Spoločný prevádzkovateľ“ alebo tretiastrana  s výnimkou  prípadov, keď nad takýmito  záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú  ochranu osobných údajov.

8.Spoločný prevádzkovateľ“ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na nasledovné účely: 

 • na účely vymedzené v súhlase so spracúvaním osobných údajov 
 • šírenie obchodnej komunikácie zvoleným spôsobom (e-mail, SMS, písomná forma), 
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti Dotknutej osoby vykonaliopatrenia pred uzatvorením zmluvy

napr.

 • jedná sa predovšetkým o plnenie zmluvy medzi „Spoločný prevádzkovateľ“ a Dotknutou osobou. Osobné údaje sú potrebné okrem iného na to, aby bolo možné uzatvoriť zmluvu bez neprimeraných právnych rizík, vrátane rokovania o uzatvorení alebo zmene zmluvy s Dotknutou osobou. 
 • splnenie zákonnej povinnosti pre Spoločný prevádzkovateľ

napr.

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu,
 • splnenie archivačných povinností;
 • plnenie oznamovacích povinností voči orgánom verejnej moci,
 • plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutia (exekúcie);
 • oprávnený záujem preSpoločný prevádzkovateľ

napr.

 • ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti, oprávnených príjemcov alebo iných príslušných osôb, napríklad pri vymáhaní pohľadávok,
 • ochrana majetku a zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v priestoroch „Spoločný prevádzkovateľ“,
 • rozvoj a vývoj poskytovaných produktov a služieb,
 • riešenie spornej agendy, najmä na účely vedenia súdnych alebo iných sporov,
 • prevencia podvodného konania, ktorému môžu byť Dotknuté osoby alebo „Spoločný prevádzkovateľ“ vystavení.,
 • ponúkanie produktov a služieb zákazníkom bez získania ich súhlasu (pre účely direct marketingu),

VII. Príjemcovia/kategórie príjemcov 

9. „Spoločný prevádzkovateľ“ môže poskytnúť osobné údaje Dotknutej osoby:

 • zamestnancom a osobám oprávneným konať za „Spoločný prevádzkovateľ“ v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých nakladajú s osobnými údajmi Dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu a pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení na základe poverenia štatutára spoločnosti
 • štátnym orgánom, resp. ďalším osobám v rámci plnenia zákonných povinností stanovených osobitnými predpismi (napr. Zákono ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď. ) –  jedná sa  predovšetkým o orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu atď.
 • ďalším osobám, ak je to nevyhnutné na ochranu práv spoločnosti „Spoločný prevádzkovateľ“ napr. pri uplatnení nároku a to  súdom, súdnym exekútorom atď.  Rozsah poskytnutých osobných údajov sa takýchto prípadoch obmedzuje na údaje nevyhnutné na úspešné uplatnenie nároku.
 • špecializovaným externým subjektom (ďalej „sprostredkovateľ“), ktoré pre „Spoločný prevádzkovateľ“ vykonávajú spracúvanie na základe príslušnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov. Ako sprostredkovateľa vyberá „Spoločný prevádzkovateľ“ po dôkladnej úvahe len takú osobu, ktorá jej poskytne maximálne záruky o technickom a organizačnom zabezpečení ochrany postupovaných osobných údajov.
 • dodávateľom zabezpečujúcim pre „Spoločný prevádzkovateľ“ služby ako rozosielanie pošty, marketingové informácie, poskytovatelia IT služieb, atď.

Každé poskytnutie osobných údajov Dotknutej osobybude zo strany Spoločný prevádzkovateľ“ vykonané iba v nevyhnutnom rozsahu a na konkrétny účel, ktorý bude založený na niektorom z právnych základov uvedených v bode 7. 

VIII. Doba uchovávania osobných údajov 

10.Doby uchovávania osobných údajov sú nasledovné:

 • v prípade, ak je právnym základom spracúvaniaosobných údajov súhlas Dotknutej osoby, „Spoločný prevádzkovateľ“ osobné údaje Dotknutej osobyuchováva do odvolania súhlasu alebo uplynutia doby na ktorú bol súhlas udelený,
 • v prípade, ak je právnym základom spracúvaniaosobných údajov plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba, alebo žiadosť Dotknutej osobyna vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy Spoločný prevádzkovateľ“ uchováva osobné údaje Dotknutej osobypo dobutrvania zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou,
 • v prípade, akjeprávnym základom spracúvania osobných údajov splnenie zákonnej povinnosti, „Spoločný prevádzkovateľ“ uchováva osobné údaje Dotknutej osobypo dobu, ktorá je v  osobitnom zákone stanovená pre konkrétny účel 
 • v prípade, ak jeprávnym základom spracúvania osobných údajovochrana životne dôležitých záujmov Dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, Spoločný prevádzkovateľ“ uchováva osobné údaje Dotknutej osobypo dobupokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá,
 • v prípade, ak jeprávnym základom spracúvania osobných údajovoprávnený záujem, ktoré sleduje „Spoločný prevádzkovateľ“ alebo tretia strana, „Spoločný prevádzkovateľ“ uchováva osobné údaje Dotknutej osobypo dobupokiaľ účel spracúvania na uvedenom právnom základe trvá pokiaľ nedôjde ku skutočnosti majúcej za následok skoršie ukončenie spracúvania (napr. uplatnenie práva namietať Dotknutou osobou). 

XI. Práva Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov 

11. Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. Bližšie v bode 22.

12. PrávoDotknutej osobyna prístup k údajom. Dotknutá osobamá právo získať od „Spoločný prevádzkovateľ“ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,aaktomutakje,máprávozískaťprístupktýmtoosobnýmúdajomatietoinformácie:

 • účelyspracúvania;
 • kategórie dotknutých osobnýchúdajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodnéorganizácie;
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jejurčenie;
 • existencia práva požadovať od „Spoločný prevádzkovateľ“ opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osobyalebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémutospracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť Úradu;
 • ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ichzdroj;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Dotknutú osobu.

 13. Právo na opravu. Dotknutá osobamá právo na to, aby „Spoločný prevádzkovateľ“  bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osobaprávo na doplnenie neúplných osobnýchúdajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkovéhovyhlásenia.

14. Na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“). Dotknutá osobamá právo dosiahnuť u „Spoločný prevádzkovateľ“ bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a „Spoločný prevádzkovateľ“ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje Dotknutej osobyuž nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inakspracúvali;
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva  a ak neexistuje iný právny základ prespracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby,
 • Dotknutá osobanamieta voči spracúvaniu svojich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody „Spoločný prevádzkovateľ“alebo tretej osoby na spracúvanie osobných údajov Dotknutej osobyalebo Dotknutá osobanamieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu,
 • osobné údaje Dotknutej osobysa spracúvalinezákonne;
 • osobné údaje Dotknutej osobymusia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť

15. Právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osobamá právo na to, aby „Spoločný prevádzkovateľ“ obmedzil spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby, pokiaľ ide o jeden z týchtoprípadov:

 • Dotknutá osobanapadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho „Spoločný prevádzkovateľ“ overiť správnosť osobnýchúdajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osobanamieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ichpoužitia;
 • Spoločný prevádzkovateľ“ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osobana preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov;
 • Dotknutá osobanamietala voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane „Spoločný prevádzkovateľ“ prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania  spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osobyalebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu právinejfyzickejaleboprávnickejosoby.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania , „Spoločný prevádzkovateľ“  informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

16. Právo na prenosnosť údajov.Ak „Spoločný prevádzkovateľ“ spracúva osobné údaje Dotknutej osobyna základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy a zároveň ak „Spoločný prevádzkovateľ“ spracúvanie osobných údajov Dotknutej osobyvykonáva automatizovanými prostriedkami, Dotknutá osobamá právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla „Spoločný prevádzkovateľ“v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Pokiaľ to bude technicky možné má Dotknutá osobaprávo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uplatnením práva Dotknutej osobyna prenosnosť nie je dotknuté jej právo na výmaz.

17. Právo namietať.  

Spoločný prevádzkovateľ“ výslovne upozorňuje Dotknutú osobu, že Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak ich Spoločný prevádzkovateľ“ spracúva na základe oprávneného záujmu. V takomto prípade Spoločný prevádzkovateľ“ nebude ďalejspracúvaťosobnéúdaje Dotknutej osoby,pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnychnárokov. Každé takéto namietanie  proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, Spoločný prevádzkovateľ“ vyhodnotí a o výsledku bude Dotknutú osobuinformovať. 

Dotknutá osobamá právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov,  ktoré sa jej týkajú, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamymmarketingom. Takejto námietke Spoločný prevádzkovateľ“ vždy vyhovie a osobné údaje Dotknutej osobyna účely priameho marketingu nebude spracúvať. 

18. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.Dotknutá osobamá právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 19. Právo podať návrh na začatie konania. Dotknutá osobamá právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, dataprotection.gov.sk

 20. Vyššie uvedené práva Dotknutej osoby(body 11 až 19) sú bližšie špecifikované v článkoch 7, 15 až 22 Nariadenia.

X. Spôsob a kontaktné údaje pre uplatnenie si práv Dotknutej osoby vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov 

21.Voči „Spoločný prevádzkovateľ“ siDotknutá osobamôže uplatniť svoje práva nasledovne:

 • písomne na adresu:  Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o.

Roľníckej školy 4002, Komárno 945 01

 • emailom na adresu:          sup@supkn.sk
 • telefonicky na číslo:  +421 908 305 454
 • osobne: v sídle Diplomat-Profesional,SBS-team s.r.o., Roľníckej školy, 4002, Komárno 945 01

V týchto prípadoch by Dotknutá osobamala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osobyby bolo možné vybaviť.

XI. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov 

22.Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osobamôže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Spoločný prevádzkovateľ“ po odvolaní súhlasu Dotknutej osoby  ukončí spracúvanie osobných údajov na účel na ktorý bol udelený súhlas odvolaný.

Dotknutá osobamôže súhlas odvolať  nasledovne:

 • písomne na adresu: Diplomat-profesional,SBS-team s.r.o.

Roľníckej školy 4002, Komárno 945 01

 • emailom na adresu:          sup@supkn.sk
 • telefonicky na číslo:  +421 908 305 454
 • osobne: v sídle Diplomat-Profesional,SBS-team s.r.o., Roľníckej školy, 4002, Komárno 945 01

V týchto prípadoch by Dotknutá osobamala preukázať svoju totožnosť prípadne oznámiť svoje identifikačné údaje, aby nedošlo k zámene a žiadosť Dotknutej osoby by bolo možné vybaviť.

XII. Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií 

23.Spoločný prevádzkovateľ“ nebude prenášať osobné údaje Dotknutej osoby do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. V prípade, že v budúcnosti bude „Spoločný prevádzkovateľ“ vykonávať prenos osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, bude postupovať v súlade s Nariadením a so Zákonom.

XIII. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a „Spoločný prevádzkovateľ“ disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi Dotknutej osoby prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

XIV. Platnosť a účinnosť informácií uvedených v tomto dokumente 

 24. Informácie uvedené v tomto dokumente sú platné a účinné od 05.2018a sú dostupné v sídle „Spoločný prevádzkovateľ“ a na nasledovnej webovej stránke www.supkn.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete v nasledujúcich súboroch.

Príloha č.3-INFORMAČNÉ memorandum návštevníci